ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องน้ำ 3
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2545
งบประมาณ : 90,900
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
เป็นห้องน้ำนักเรียน  หลังที่ 3  แบบ สปช.601/26 สร้างเมื่อ พ.ศ. 2545  ด้วยเงินงบประมาณจาก สปช. จำนวน  80,000 บาท  มีจำนวน  4  ห้อง  สภาพปัจจุบันใช้งานได้ปกติ (ดี)