ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2560

 

ชั้น

จำนวนนักเรียน

จำนวนห้องเรียน

ชาย(คน)

หญิง(คน)

รวม(คน)

อนุบาล 1

37

35

72

3

อนุบาล 2

35

26

61

2

รวมก่อนประถมศึกษา

72

61

133

5

ประถมศึกษาปีที่ 1

39

36

75

3

ประถมศึกษาปีที่ 2

52

46

98

3

ประถมศึกษาปีที่ 3

37

52

89

3

ประถมศึกษาปีที่ 4

50

36

86

3

ประถมศึกษาปีที่ 5

49

45

94

3

ประถมศึกษาปีที่ 6

57

59

116

3

รวมประถมศึกษา

284

274

558

18

รวมทั้งสิ้น

356

335

691

23

ข้อมูล    วันที่ 15  มกราคม  2561