ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2560

 

ชั้น

จำนวนนักเรียน

จำนวนห้องเรียน

ชาย(คน)

หญิง(คน)

รวม(คน)

อนุบาล 1

36

36

72

3

อนุบาล 2

36

25

61

2

รวมก่อนประถมศึกษา

72

61

133

5

ประถมศึกษาปีที่ 1

44

43

87

3

ประถมศึกษาปีที่ 2

51

46

97

3

ประถมศึกษาปีที่ 3

39

52

91

3

ประถมศึกษาปีที่ 4

54

38

92

3

ประถมศึกษาปีที่ 5

49

44

93

3

ประถมศึกษาปีที่ 6

57

58

115

3

รวมประถมศึกษา

294

281

575

18

รวมทั้งสิ้น

366

342

708

23

ข้อมูล    วันที่ 24  กรกฎาคม  2560