ลูกจ้างประจำและเจ้าหน้าที่

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายมานพ สุขในธรรม
ตำแหน่ง : พนักงานช่างไม้ 3
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 3
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
โรงเรียนบ้านชุมแสง ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล