กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสมชาย ยะระสิทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวสิริญา หอมชื่น
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวชิราพร ไชยชนะ
ครูชำนาญการ

นางสาวนัฐรดา ทองเรือง
ครู คศ.1