กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสมชาย ยะระสิทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวสิริญา หอมชื่น
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวชิราพร ไชยชนะ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวนัฐรดา ทองเรือง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3