กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวนัฐรดา ทองเรือง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสมชาย ยะระสิทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ