ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 3
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2522
งบประมาณ : 150,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
เป็นอาคารเรียน  หลังที่ 3  แบบ ป.1 ข  สร้างเมื่อ พ.ศ. 2522  ด้วยเงินงบประมาณ 150,000 บาท  จำนวนห้องทั้งหมด 8 ห้อง  แบ่งเป็นห้องเรียน 7 ห้อง  ห้องปฏิบัติการ 1 ห้อง  สภาพปัจจุบันใช้งานได้ทุกห้อง (พอใช้)