กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายเอกชัย ช่างหล่อ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอมรรัตน์ หัวใจ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1