กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายบุญฤทธิ์ สุดตา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายเอกชัย ช่างหล่อ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายปรมินทร์ สุนทรสุทธิโรจน์
ครูชำนาญการ

นางอมรรัตน์ หัวใจ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1