คณะผู้บริหาร

ดร.ปรานอม บำรุง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้าคณะผู้บริหาร