กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางถนอมศรี ตันติชัยวนิช
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวโสภิณ แก้วงาม
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวนริสา รอดบำรุง
ครูชำนาญการ

นางสาวสุทิน ยิ่งชูรส
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาววิภารัตน์ จรัสแสง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3