กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางถนอมศรี ตันติชัยวนิช
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวโสภิณ แก้วงาม
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวนริสา รอดบำรุง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาววิภารัตน์ จรัสแสง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3