กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางถนอมศรี ตันติชัยวนิช
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวโสภิณ แก้วงาม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนริสา รอดบำรุง
ครู คศ.2

นางสาววิภารัตน์ จรัสแสง
ครูอัตราจ้าง