ลูกจ้างประจำและเจ้าหน้าที่

นายเกษม รอดจ่าย
พนักงานธุรการ

นางสาวทิพยา กิจจินดาหรา
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายมานพ สุขในธรรม
พนักงานช่างไม้ 3