กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางวินนา วงษ์บุปผา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายเอกชัย ช่างหล่อ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายปรมินทร์ สุนทรสุทธิโรจน์
ครูชำนาญการ

นางสาวปภาวี บุญเป๋า
ครู คศ.2