กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางเรณู องคะเมลืองเมทนี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสิริญา หอมชื่น
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสำเนา ศิริแพทย์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอมรรัตน์ หัวใจ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวชลิตา ดีทน
ครู คศ.2

นางสาวนภาพร คำคง
ครู คศ.2

นางสาวกาญจนา ทรัพย์สุข
ครูผู้ช่วย