กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวนภาพร คำคง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางเรณู องคะเมลืองเมทนี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสิริญา หอมชื่น
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอมรรัตน์ หัวใจ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวชลิตา ดีทน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวกาญจนา ทรัพย์สุข
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวจิดาภา งามนวล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1