คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายศิริชัย คงพริ้ว
ตำแหน่ง : ประธาน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายกฤษฎา อินทนิล
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุพิชญา มะลิวัลย์
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึุกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายพัฒนพล นิเวศวรรณ
ตำแหน่ง : กรรมการ (ฝ่ายวิชาการ)
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอมรกานต์ ทองคง
ตำแหน่ง : กรรมการ (ฝ่ายวินัย)
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนารีรัตน์ ระวังใน
ตำแหน่ง : กรรมการ (ฝ่ายอนามัย)
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพรชิตา สาลิกา
ตำแหน่ง : กรรมการ (ฝ่ายพัฒนา)
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงศศิญา เดชกุญชร
ตำแหน่ง : กรรมการ (ฝ่ายกีฬา)
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชนัญธิดา คงคาประเสริฐ
ตำแหน่ง : กรรมการ (ฝ่ายประชาสัมพันธ์)
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธนวัฒน์ ชวนชื่น
ตำแหน่ง : อนุกรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ปานทอง
ตำแหน่ง : อนุกรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายทนงศักดิ์ สุภาพร
ตำแหน่ง : อนุกรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอัจฉริยา ราชประโคน
ตำแหน่ง : อนุกรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายพงศกร เนื่องจำนงค์
ตำแหน่ง : อนุกรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5/3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพัชยา ชีวะประมง
ตำแหน่ง : กรรมการ/เลขานุการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/2