กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวพรรณี ศรีหล้า
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายบุญฤทธิ์ สุดตา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพรรณมณี โสผล
ครูผู้ช่วย