กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวพรรณี รอดจ่าย
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวพรรณมณี โสผล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวกาญจนา ทรัพย์สุข
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2