กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวพรรณี ศรีหล้า
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางนภาพร รอดบำรุง
ครูชำนาญการพิเศษ

นายปราโมทย์ เครือวัลย์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายบุญฤทธิ์ สุดตา
ครูชำนาญการพิเศษ