กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสมพร จันทร์ขอนแก่น
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ