กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสำราญ โสธนะ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสมพร จันทร์ขอนแก่น
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3