กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสมพร จันทร์ขอนแก่น
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ