ปฐมวัย

นางสาวสุกัญญา แซ่ตั้ง
ครูชำนาญการ
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวนวพร ชลวรทัศน์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางพัชรี ศรีสุข
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางขวัญเรือน พันคำภา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวรุ่งอรุณ ห้วยโหงทอง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3