ปฐมวัย

นางสาวสุกัญญา แซ่ตั้ง
ครูชำนาญการ
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวนวพร ชลวรทัศน์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางพัชรี ศรีสุข
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางขวัญเรือน พันคำภา
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวรุ่งอรุณ ห้วยโหงทอง
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3