ปฐมวัย

นางสาวสุกัญญา แซ่ตั้ง
ครูชำนาญการ
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวนวพร ชลวรทัศน์
ครูชำนาญการ

นางพัชรี ศรีสุข
ครูชำนาญการ

นางขวัญเรือน พันคำภา
ครู คศ.1

นางสาวรุ่งอรุณ ห้วยโหงทอง
ครูผู้ช่วย