กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางมะลิ ช่างหล่อ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางพัชรา องคะเมลืองเมทนี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวโสภิณ แก้วงาม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวเพ็ญนภา พันสุเภาดี
ครูผู้ช่วย