ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2562

 

ชั้น

จำนวนนักเรียน

จำนวนห้องเรียน

ชาย(คน)

หญิง(คน)

รวม(คน)

อนุบาล 2

40

33

73

3

อนุบาล 3

36

35

71

3

รวมก่อนประถมศึกษา

76

68

144

6

ประถมศึกษาปีที่ 1

45

45

90

3

ประถมศึกษาปีที่ 2

36

25

61

2

ประถมศึกษาปีที่ 3

32

35

70

2

ประถมศึกษาปีที่ 4

50

55

105

3

ประถมศึกษาปีที่ 5

42

55

97

3

ประถมศึกษาปีที่ 6

49

36

85

3

รวมประถมศึกษา

254

254

508

16

รวมทั้งสิ้น

330

322

652

22

ข้อมูล    วันที่ 10  มิถุนายน  2562