ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2562

 

ชั้น

จำนวนนักเรียน

จำนวนห้องเรียน

ชาย(คน)

หญิง(คน)

รวม(คน)

อนุบาล 2

37

31

68

3

อนุบาล 3

37

32

69

3

รวมก่อนประถมศึกษา

74

63

137

6

ประถมศึกษาปีที่ 1

42

42

84

3

ประถมศึกษาปีที่ 2

37

24

61

2

ประถมศึกษาปีที่ 3

33

40

73

2

ประถมศึกษาปีที่ 4

47

54

101

3

ประถมศึกษาปีที่ 5

40

54

94

3

ประถมศึกษาปีที่ 6

49

36

85

3

รวมประถมศึกษา

248

250

498

16

รวมทั้งสิ้น

322

313

635

22

ข้อมูล    วันที่ 14  มกราคม  2563