ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 เม.ย. 63 ถึง 10 พ.ค. 63 เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563
01 เม.ย. 63 ถึง 08 พ.ค. 63 ประกาศ ปิดภาคเรียนที่ 2/2562
  • โรงเรียนบ้านชุมแสง  จะทำการปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 1  เมษายน 2563 เป็นต้นไป  ส่วนวันเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประมาณ  8 พฤษภาคม 2563
31 มี.ค. 63 รายงานการจบการศึกษา ปีการศึกษา 2562 (ปพ.3)
31 มี.ค. 63 ประกาศผลการเรียนนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562
31 มี.ค. 63 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนก่อนปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
20 มี.ค. 63 ประกาศผลสอบโอเน็ต ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562
20 มี.ค. 63 ส่งเอกสารงานวิชาการ/ธุรการชั้นเรียน
- ส่งหลักฐานประจำชัันเรียน / วิจัยชั้นเรียน 2 เรื่อง
- ส่งสรุปผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน
- ส่งสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
- สรุปรวบรวมคะแนน  รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
19 มี.ค. 63 ถึง 27 มี.ค. 63 จัดทำเอกสาร ปพ.1 และ schoolmis
13 มี.ค. 63 ส่งคะแนนทุกรายวิชา ที่ฝ่ายวิชาการ
09 มี.ค. 63 ทดสอบระดับชาติ (NT)
โรงเรียนบ้านชุมแสง/ชุดนักเรียน
06 มี.ค. 63 ปัจฉิมนิเทศชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
02 มี.ค. 63 ถึง 06 มี.ค. 63 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
10 ก.พ. 63 ถึง 02 มี.ค. 63 ประเมินการอ่านความสามารถของผู้เรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
07 ก.พ. 63 ทดสอบระดับชาติ (o-net)
20 ธ.ค. 62 คณะกรรมการนิเทศชั้นเรียน
15 พ.ย. 62 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
01 พ.ย. 62 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้
01 พ.ย. 62 ถึง 28 ก.พ. 63 ติว O-Net ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ NT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
11 ต.ค. 62 ถึง 01 พ.ย. 62 ปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562


10 ต.ค. 62 ส่งเอกสารประจำชั้นเรียน
18 ก.ค. 62 ถึง 22 ก.ค. 62 คณะกรรมการนิเทศชั้นเรียน
08 ก.ค. 62 ประชุมคณะกรรมการนิเทศภายใน
13 พ.ค. 62 เปิดเรียนวันแรก ประจำปีการศึกษา 2562
- เปิดเรียนวันแรก  ประจำภาคเรียนที่ 1/2562
- แจกตารางเรียน  หนังสือเรียน  พร้อมอุปกรณ์การเรียน
- จัดทำเอกสารประจำชั้นเรียน
13 พ.ค. 62 ถึง 30 ก.ย. 62 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้