ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 ก.ค. 63 เปิดเรียนวันแรก ประจำปีการศึกษา 2563 (ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ)
- เปิดเรียนวันแรก  ประจำภาคเรียนที่ 1/2563
- แจกตารางเรียน  หนังสือเรียน  พร้อมอุปกรณ์การเรียน
- จัดทำเอกสารประจำชั้นเรียน
โรงเรียนบ้านชุมแสง/ชุดนักเรียน
01 ก.ค. 63 ส่งเอกสารประจำชั้นเรียน/งานวิจัย ประจำปีการศึกษา 2562
01 ก.ค. 63 แจ้งผลการเรียนนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ)
โรงเรียนบ้านชุมแสง/ชุดนักเรียน
01 ก.ค. 63 ส่งเอกสารงานวิชาการ/ธุรการชั้นเรียน
- ส่งหลักฐานประจำชัันเรียน / วิจัยชั้นเรียน 2 เรื่อง
- ส่งสรุปผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน
- ส่งสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
- สรุปรวบรวมคะแนน  รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
30 เม.ย. 63 ประกาศผลสอบ ระดับชาติ (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
31 มี.ค. 63 รายงานการจบการศึกษา ปีการศึกษา 2562 (ปพ.3)
26 มี.ค. 63 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รับผลการเรียน ปพ.1
25 มี.ค. 63 ประกาศผลสอบระดับชาติ (O-net) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562
23 มี.ค. 63 ส่งสรุปโครงการ ประจำปีการศึกษา 2562
18 มี.ค. 63 ถึง 30 มิ.ย. 63 เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 (ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ)
18 มี.ค. 63 ถึง 30 มิ.ย. 63 ประกาศ ปิดภาคเรียนที่ 2/2562 (ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ)
  • โรงเรียนบ้านชุมแสง  จะทำการปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป  ส่วนวันเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประมาณ  1 กรกฎาคม  2563 เป็นต้นไป (ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ)
13 มี.ค. 63 ส่งคะแนนทุกรายวิชา ที่ฝ่ายวิชาการ
10 มี.ค. 63 โครงการค่ายบูรณาการวิชาการ
09 มี.ค. 63 ปัจฉิมนิเทศชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562
05 มี.ค. 63 ทดสอบการอ่าน ป.1-6
04 มี.ค. 63 ทดสอบระดับชาติ Nation Test (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนบ้านชุมแสง/ชุดนักเรียน
02 มี.ค. 63 ถึง 03 มี.ค. 63 สอบ Las วิชาภาษาอังกฤษ ไทย คณิต และวิทย์ฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2, 4 และ 5
28 ก.พ. 63 ถึง 10 มี.ค. 63 รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
ระดับก่อนประถมศึกษา (28 กุมภาพันธ์ 2563 - 4 มีนาคม 2563)
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 (6 - 10 มีนาคม 2563) 
อาคารธุรการ/อาคารอนุบาล
27 ก.พ. 63 ถึง 28 ก.พ. 63 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนบ้านชุมแสง / ชุดนักเรียน
24 ก.พ. 63 ส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2
24 ก.พ. 63 ถึง 06 มี.ค. 63 กีฬา สพป.ระยอง เขต 2
18 ก.พ. 63 ศึกษานิเทศ นิเทศครูผู้ัสอนภาษาอังกฤษ
16 ก.พ. 63 ถึง 18 ก.พ. 63 นิเทศภายใน
12 ก.พ. 63 Test Blueprint RT (ประเมินการอ่านความสามารถของผู้เรียน) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนบ้านชุมแสง/ชุดนักเรียน
01 ก.พ. 63 ทดสอบระดับชาติ (o-net) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562
01 พ.ย. 62 ถึง 28 ก.พ. 63 ติว O-Net ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ NT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3