ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
25 ต.ค. 59 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
04 พ.ย. 59 ถึง 29 ม.ค. 60 ยกระดับผลสัมฤทธิ์โอเน็ตและเอ็นที ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ 3
29 พ.ย. 59 Pre O-Net ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559
10 ม.ค. 60 Post O-Net ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559
13 ม.ค. 60 จัดกิจกรรมวันเด็ก/วันปีใหม่
26 ม.ค. 60 ถึง 27 ม.ค. 60 กิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี
04 ก.พ. 60 สอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน  ทำการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน  O-NET (Ordinary  National  Education Test) 

07 ก.พ. 60 Pre NT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559
10 ก.พ. 60 กิจกรรมค่ายวิชาการ
15 ก.พ. 60 ถึง 17 ก.พ. 60 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญเครือข่ายการศึกษาวังจันทร์ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านชุมแสง
23 ก.พ. 60 สอบการอ่ายออก เขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 2
24 ก.พ. 60 สอบการอ่านคล่อง เขียนคล่อง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 4
27 ก.พ. 60 การสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 , 4 และ 5
27 ก.พ. 60 ส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
27 ก.พ. 60 ถึง 03 มี.ค. 60 รับสมัครนักเรียนระดับชั้นการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2560
01 มี.ค. 60 ถึง 03 มี.ค. 60 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
06 มี.ค. 60 ถึง 10 มี.ค. 60 รับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
07 มี.ค. 60 ปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบ้านชุมแสง/ชุดนักเรียน
08 มี.ค. 60 สอบ NT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559
10 มี.ค. 60 ส่งคะแนนสอบปลายภาค ที่ฝ่ายวิชาการโรงเรียน
20 มี.ค. 60 ส่งเอกสารหลักฐานประจำชั้นเรียนและวิจัยชั้นเรียน
25 มี.ค. 60 ประกาศผลสอบโอเน็ต ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559
28 มี.ค. 60 ถึง 30 มี.ค. 60 จัดทำเอกสาร ปพ.1
31 มี.ค. 60 รายงานการจบการศึกษา ปีการศึกษา 2559 (ปพ.3)
31 มี.ค. 60 ประกาศผลการเรียนนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
31 มี.ค. 60 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนก่อนปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
31 มี.ค. 60 ประกาศ ปิดภาคเรียนที่ 2/2559
โรงเรียนบ้านชุมแสง  จะทำการปิดเภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป  ส่วนวันเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จะมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้ง
24 เม.ย. 60 ประกาศผลสอบเอ็นที ระัดบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559
15 พ.ค. 60 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560