ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
31 มี.ค. 61 ประกาศ ปิดภาคเรียนที่ 2/2560
  • โรงเรียนบ้านชุมแสง  จะทำการปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป  ส่วนวันเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ประมาณ  15 พฤษภาคม 2561
30 มี.ค. 61 รายงานการจบการศึกษา ปีการศึกษา 2560 (ปพ.3)
30 มี.ค. 61 ประกาศผลการเรียนนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560
30 มี.ค. 61 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนก่อนปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
20 มี.ค. 61 ประกาศผลสอบโอเน็ต ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560
19 มี.ค. 61 ส่งเอกสารงานวิชาการ/ธุรการชั้นเรียน
- ส่งหลักฐานประจำชัันเรียน / วิจัยชั้นเรียน 2 เรื่อง
- ส่งสรุปผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน
- ส่งสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
- สรุปรวบรวมคะแนน  รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
19 มี.ค. 61 ถึง 28 มี.ค. 61 จัดทำเอกสาร ปพ.1 และ schoolmis
08 มี.ค. 61 ส่งคะแนนทุกรายวิชา ที่ฝ่ายวิชาการ
07 มี.ค. 61 ทดสอบระดับชาติ (NT)
โรงเรียนบ้านชุมแสง/ชุดนักเรียน
06 มี.ค. 61 ปัจฉิมนิเทศชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
01 มี.ค. 61 ถึง 05 มี.ค. 61 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
26 ก.พ. 61 ถึง 28 ก.พ. 61 สอบ Las ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 , 4 , 5
26 ก.พ. 61 ถึง 02 มี.ค. 61 ประเมินการอ่านความสามารถของผู้เรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
09 ก.พ. 61 กิจกรรมบูรณาการวิชาการ ปีการศึกษา 2560
03 ก.พ. 61 ทดสอบระดับชาติ (o-net)
20 ธ.ค. 60 คณะกรรมการนิเทศชั้นเรียน
24 พ.ย. 60 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
01 พ.ย. 60 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้
01 พ.ย. 60 ถึง 28 ก.พ. 61 ติว O-Net ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ NT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
11 ต.ค. 60 ปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560


10 ต.ค. 60 ส่งเอกสารประจำชั้นเรียน
10 ส.ค. 60 ถึง 15 ส.ค. 60 คณะกรรมการนิเทศชั้นเรียน
11 ก.ค. 60 ประชุมการนิเทศในชั้นเรียน
15 พ.ค. 60 เปิดเรียนวันแรก ประจำปีการศึกษา 2560
- เปิดเรียนวันแรก  ประจำภาคเรียนที่ 1/2560
- แจกตารางเรียน  หนังสือเรียน  พร้อมอุปกรณ์การเรียน
- จัดทำเอกสารประจำชั้นเรียน
15 พ.ค. 60 ถึง 29 ก.ย. 60 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้
11 พ.ค. 60 ถึง 13 พ.ค. 60 เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2560