กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางวชิราพร ไชยชนะ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางพัชรา องคะเมลืองเมทนี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสารภี ประทุมหวล
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2