กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางพัชรา องคะเมลืองเมทนี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสารภี ประทุมหวล
ครูชำนาญการพิเศษ

นายปรมินทร์ สุนทรสุทธิโรจน์
ครูชำนาญการ

นางวชิราพร ไชยชนะ
ครูชำนาญการ