ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 4
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2547
งบประมาณ : 2,000,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
เป็นอาคารเรียน  หลังที่ 4  แบบ สปช.105/29  สร้างเมื่อ พ.ศ. 2547 ด้วยเงินงบประมาณ อบจ.ระยอง จำนวน 2,000,000 บาท  และทำการต่อเติมเพิ่ม  จำนวน 150,000  บาท  มีจำนวนห้องทั้งหมด 8 ห้อง  ใช้เป็นห้องเรียน 8 ห้อง  ห้องปฏิบัติการ  -  ห้อง  สภาพปัจจุบันใช้งานได้ทุกห้อง (ดี)