ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ 2
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2525
งบประมาณ : 245,800
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
เป็นอาคารอเนกประสงค์  หลังที่ 2  แบบ สปช.202/26  สร้างเมื่อ พ.ศ. 2525 ด้วยเงินงบประมาณ 245,800 บาท  ปัจจุบันใช้เป็นห้องพิเศษ  สำหรับเรียนวิชาดนตรี  สภาพปัจจุบันใช้งานได้ปกติ (พอใช้)