ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ 4 (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2552
งบประมาณ : 2,137,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
เป็นอาคารอเนกประสงค์  หลังที่ 4 (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา) ตามแบบ อบจ.ระยอง  สร้างเมื่อ พ.ศ. 2552 ด้วยเงินงบประมาณจาก อบจ.ระยอง จำนวน 2,137,000 บาท  และทำการต่อเติมเวทีพื้นไม้  จำนวน 395,000 บาท  สภาพปัจจุบันใช้งานได้ปกติ (ดี)