ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องน้ำ 1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2523
งบประมาณ : 23,900
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
เป็นห้องน้ำนักเรียน  หลังที่ 1  แบบ สปช.601/26 สร้างเมื่อ พ.ศ. 2523  ด้วยเงินงบประมาณจาก อบจ.ระยอง  จำนวน  23,900 บาท  มีจำนวน  5  ห้อง  สภาพปัจจุบันใช้งานได้ปกติ (ทรุดโทรม)