ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องน้ำ 2
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2526
งบประมาณ : 80,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
เป็นห้องน้ำนักเรียน  หลังที่ 2  แบบ สปช.601/26 สร้างเมื่อ พ.ศ. 2526  ด้วยเงินงบประมาณจาก สปช. จำนวน  80,000 บาท  มีจำนวน  4  ห้อง  สภาพปัจจุบันใช้งานได้ปกติ (พอใช้)