ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องน้ำ 4
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2552
งบประมาณ : 230,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
เป็นห้องน้ำนักเรียน  หลังที่ 4  แบบ สปช.604/45 สร้างเมื่อ พ.ศ. 2552  ด้วยเงินงบประมาณจำนวน 230,000 บาท  มีจำนวน  4  ห้อง  สภาพปัจจุบันใช้งานได้ปกติ (ดี)