ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามกีฬา 1 (ฟุตบอล)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2530
งบประมาณ : 100,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
สนามกีฬา  แบบสนามฟุตบอล (ฟ.1)  สร้างด้วยเงินงบประมาณ  จำนวน 100,000  บาท ขนาด 80*100 M.สภาพปัจจุบันใช้งานได้ปกติ (ดี)