ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ถังเก็บน้ำ 1 (หอส่งน้ำประปาโรงเรียน)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2523
งบประมาณ : 40,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
ถังเก็บน้ำ 1 แบบหอส่งน้ำประปาโรงเรียน  สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2523  ด้วยเงินงบประมาณ  จำนวน 40,000 บาท  ขนาดความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร  สภาพปัจจุบัน  ใช้งานได้ตามปกติ