ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ถังเก็บน้ำ 2 (ถังน้ำซีเมนต์)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2543
งบประมาณ : 134,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
ถังเก็บน้ำ 2 (ถังน้ำซีเมนต์)  แบบ ผ.30 (พิเศษ) ขนาด 8  ถัง  สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2543  ด้วยเงินงบประมาณ  จำนวน 134,000 บาท  สภาพปัจจุบัน  ใช้งานได้ตามปกติ