ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หอกระจายข่าว
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2553
งบประมาณ : 45,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
หอกระจายข่าว  แบบโครงเหล็ก  สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2553  ด้วยเงินงบประมาณ  จำนวน 45,000 บาท  สภาพปัจจุบัน  ใช้งานได้ตามปกติ