ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ถนนภายในโรงเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2551
งบประมาณ : 600,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
ถนนภายในโรงเรียน  เป็นแบบลาดยาง  สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2551  จากเงินบริจาค  จำนวน  600,000 บาท  ปัจจุบันใช้งานได้ปกติ