ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : รั้วโรงเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2525
งบประมาณ : 250,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
รั้วโรงเรียน  เป็นแบบรั้วคอนกรีต  สร้างมื่อ พ.ศ. 2525  งบประมาณการก่อสร้างได้รับจากการบริจาค  จำนวน  250,000 บาท  ปัจจุบันใช้งานได้ปกติ