ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ประดิษฐานพระพุทธรูป
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2549
งบประมาณ : 60,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
ประดิษฐานพระพุทธรูป  สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2549  งบประมาณการก่อสร้างได้รับจากการบริจาค  จำนวน  60,000 บาท  ปัจจุบันใช้งานได้ปกติ